Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT)

Tacaíocht nua tithíochta sóisialta is ea an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT). Tiocfaidh ÍCT in ionad an Fhorlíonadh Cíosa dóibh siúd a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu.

Tabhair aird ar an gcomhairle seo a leanas maidir le tionóntachtaí ÍCT:

  • Mura mbíonn aon athrú ar chúinsí airgeadais ag tionónta ÍCT mar thoradh ar na céimeanna atá á nglacadh chun leathadh COVID-19 a chomhrac, níor cheart go mbeadh aon athrú ar fheidhmiú na scéime - leanfar le híocaíochtaí ÍCT a dhéanamh. leanfar de chíos difreálach an tiarna talún agus an tionónta a bhailiú.
  • Má thagann athrú ar chúinsí airgeadais tionónta ÍCT de bhun COVID-19, ba cheart do na tionóntaí sin dul i dteagmháil leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus iarratas a dhéanamh ar na tacaíochtaí ábhartha.
  • Má tá iarratas á dhéanamh agat ar íocaíocht discréide maidir le d’íocaíocht mhíosúil leis an tiarna talún beidh ort foirm athbhreithnithe cíosa a chomhlánú freisin.
  • Ní féidir leis an údarás áitiúil an íocaíocht roghnach a mheas ach amháin má tá an L.A sásta go bhfuil sonraí ioncaim cothrom le dáta againn do na tionóntaí go léir.
  • Seol isteach cruthúnas ar athrú ar chúinsí airgeadais trí ríomhphost chuig customerservices@limerick.ie. Iarraimid go ndéanfar doiciméadú a fhaightear ó DEASP a scanadh / grianghraif a ghlacadh agus a sheoladh ar ríomhphost chuig d’údarás áitiúil.
  • D’fhéadfadh moill a bheith ar mhéideanna cíosa a leasú mar gheall ar an bhféidearthacht go laghdófar leibhéil foirne na n-údarás áitiúil, ach ní dhéanfaidh sé seo difear don íocaíocht ÍCT le tiarnaí talún.
  • Déanfaidh údaráis áitiúla riaráistí cíosa difreálacha a charnaítear tar éis doiciméadú DEASP a bheith curtha isteach le linn na mbeart COVID-19 a athmheasúnú agus a cheartú, de réir mar is cuí, ag údaráis áitiúla in am trátha - ní bheidh tionchar aige seo ar íocaíochtaí ÍCT le tiarnaí talún.

Aithníonn an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil na brúnna breise atá roimh thiarnaí talún agus thionóntaí araon maidir le géarchéim Covid-19 agus tá sé ag obair le húdaráis áitiúla agus le hIonad Seirbhísí Comhroinnte HAP chun a chinntiú go leanfar le tionóntachtaí ÍCT le linn na tréimhse seo.

 

An bhfuilim i dteideal iarratas a dhéanamh?

Ní mór do dhaoine a dhéanann iarratas ar ÍCT a bheith ina n-iarratasóirí cáilithe tithíochta sular féidir leo iarratas a dhéanamh. Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoi iarratas a dhéanamh ar thithíocht chomhairle.

Ar ais go barr

Conas a oibríonn sé

Má tá tú incháilithe mar iarratasóir ceadaithe tithíochta, ní mór duit do chóiríocht phríobháideach ar cíos a aimsiú (laistigh de theorainneacha cíosa ar leith). Íocfaidh an tÚdarás Áitiúil an tiarna talún go díreach agus íocfaidh an tionónta cíos leis an údarás áitiúil bunaithe ar an scéim cíosa difreálach. Beidh an cíos bunaithe ar d’ioncam seachtainiúil teaghlaigh agus oibreoidh sé ar bhealach cosúil leis na cíosanna difreálacha a ghearrtar ar thithe údaráis áitiúil.

Le haghaidh tuilleadh eolais féach le do thoil ar na doiciméid Tionóntaí & Tiarnaí Talún sna doiciméid tacaíochta thíos.

Ar ais go barr

Íocaíocht a Dhéanamh

Féadfaidh tú do Chíos HAP a íoc ar líne. Cliceáil anseo.

Beidh do PIN & Aitheantas Faighteoir HAP uait chun íocaíocht a dhéanamh ar líne.

* Tabhair faoi deara - Tá HAP SSC ag bogadh chuig córas íocaíochta gréasáin nua i mí Eanáir 2021.

Beidh ort do ríomhphost agus pasfhocal a chlárú mar chuid den chóras íocaíochtaí gréasáin nua.

Amach anseo, agus an feidhmchlár nua á úsáid agat chun íocaíochtaí ÍCT a dhéanamh ar líne, úsáidfidh tú d’aitheantas faighteora HAP agus an pasfhocal a chruthaigh tú.

Má theastaíonn deimhniú UAP/ID Faighteoir HAP uait déan teagmháil le:

Ionad Seirbhísí Comhroinnte HAP

Fón: +353 61 556600

Tabhair do d’aire: Is féidir leat iarmhéid do chuntais a sheiceáil freisin/do ÍCT Cíosa a íoc ar an nguthán.

Fón: +353 61 529654

Tá na háiseanna seo ar fáil le húsáid 24 uair sa lá 7 lá na seachtaine.

Ar ais go barr

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a íoslódáil faoi Rochtain ar an Scéim ÍCT.

Eolas teagmhála

Ionad Seirbhísí Comhroinnte ÍCT

Fón: +353 61 556600

Rogha 1 do thionóntaí

Rogha 2 do thiarnaí talún

ÍCT Luimneach

Ceisteanna Ginearálta HAP 061 556200

Tabhair do d’aire: Ní dhéileálann HAP Luimneach ach le fiosrúcháin ÍCT a bhaineann le ceantar chathair agus chontae Luimnigh.

Le haghaidh ceisteanna ginearálta nach mbaineann le híocaíochtaí déan teagmháil le d’Údarás Áitiúil le do thoil.

Ar ais go barr