Scéim Dreasachta Gnó & Miondíola

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag tairiscint dreasachtaí chun Gnó & Miondíol a spreagadh laistigh den chroílimistéar miondíola agus gnó i lár na cathrach, lár na mbailte agus na sráidbhailte i Luimneach. Tá an deontas á thairiscint mar ranníocaíocht i dtreo costais feistiú.

Tá sé i gceist a chinntiú go mbeidh meas ag aon úsáid mhiondíola a thiocfaidh isteach agus go bhfeabhsóidh sé carachtar ilghnéitheach an cheantair agus go gceadóidh agus go spreagfaidh sé éagsúlacht úsáidí chun a tharraingteacht iomlán chun críocha siopadóireachta, fóillíochta agus gnó a mhéadú.

Tá sé mar aidhm ag an scéim aghaidh a thabhairt ar rátaí folúntais réadmhaoine, sráid-dreacha a fheabhsú agus tacú leis an bpobal gnó.
 

Faoiseamh Deontais

Leithdháiltear faoiseamh deontais a chuirtear ar fáil faoin scéim do mhaoin fholamh mar seo a leanas:

Bliain 1: Tá faoiseamh deontais bunaithe ar chostais fheistithe deimhnithe faoi réir uasmhéid 50% den dliteanas rátaí bliantúla.

Bliain 2: Tá faoiseamh deontais bunaithe ar bhunchostais fheistithe dheimhnithe (mar a cuireadh isteach i mbliain 1), faoi réir uasmhéid 25% den dliteanas rátaí bliantúla. 

Conas iarratas a dhéanamh?

Íoslódáil cóip den fhoirm iarratais thíos le do thoil agus nuair a bheidh sí comhlánaithe, seol ar ais an fhoirm iarratais chuig:

Trade and Investment
2nd floor, Merchants Quay
Limerick V94 EH90

Eolas teagmhála

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Trade and Investment
2nd floor, Merchants Quay
Limerick V94 EH90

Fón 061 556000
Ríomhphost:  customerservices@limerick.ie

Download the latest documents

This service is provided by

Trade and Investment

Phone +353 61 556000