Taisteal Gníomhach Luimnigh

Tá an fhoireann Taistil Gníomhach ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, le maoiniú ón Údarás Náisiúnta Iompair, ag athrú líonra rothaíochta agus siúlóide Luimnigh. Soláthróidh an chomhpháirtíocht seo leis an NTA bealaí de rotharbhealaí agus de bhealaí coisithe ar ardchaighdeán, inrochtana agus nasctha.

Active Travel

Tá Taisteal Gníomhach an-simplí, baineann sé le níos mó dínn a bhaint amach as ár ngluaisteáin agus modhanna iompair níos inbhuanaithe a úsáid mar rothaíocht agus siúl mar chuid d’aistear a bhfuil cuspóir leis. Chun é seo a bhaint amach, tá sé beartaithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i gcomhpháirtíocht leis an Údarás Náisiúnta Iompair ár mbonneagar rothaíochta agus coisithe a leathnú agus a fheabhsú.

Cad is féidir leat a bheith ag súil?

Tá ár bhfoireann Taisteal Gníomhach ag obair ar phleananna a nascfaidh príomh- mhealltóirí le lár na cathrach lena n-áirítear:   

 • University Hospital Limerick; 
 • University of Limerick;   
 • TUS (formerly LIT);  
 • Mary Immaculate College;   
 • The Crescent Shopping Centre;   
 • Limerick School of Art and Design;  
 • National Technology Park;  
 • Limistéir chónaithe ar fud na cathrach   

Leagann Staidéar Líonra Rothaíochta Uirbeach Luimnigh amach an bhealach rothaíochta atá beartaithe don Cheantar Uirbeach go dtí 2025.

Tionscadail Taistil Gníomhach seachadta cheana féin

The Mayor of the City and County of Limerick, Cllr Daniel Butler, officially opens the Castletroy Urban Greenway. Photo: Alan Place

Tá roinnt príomhthionscadal curtha i gcrích ag foireann Taistil Gníomhach Luimnigh. Ina measc seo tá:  

 • Glasbhealach Uirbeach Chaladh an Treoigh – líonra rothaíochta agus siúlóide easbhóthair 1.3km a nascann tithe daoine le scoileanna, siopaí agus clós súgartha áitiúil;
 • Scéim Lána Rothaíochta R926 Dooradoyle Road Céim 1 – lánaí rothar uasghrádaithe lena n-áirítear leithscaradh colbha;
 • Bóthar na Grúdan – athdháileadh spás bóthair le haghaidh taistil inbhuanaithe le lánaí rothar leithscartha curtha leo;
 • Droichead na Sionainne – lánaí rothar deighilte 2-bhealach ar Dhroichead na Sionainne ag soláthar rochtain rothaíochta sábháilte ó thaobh thuaidh na cathrach go lár na cathrach;
 • Milford Road, Caladh an Treoigh - leithscaradh colbha curtha leis feadh an lána rothar reatha ar an mbóthar;   
 • Clonmacken Road - leithscaradh colbha curtha leis feadh na lánaí rothaíochta ar an mbóthar atá ann cheana féin idir Timpeallán Clonmacken agus an rochtain ar an Ionad Siopadóireachta Jetland;
 • R510, Mungairit – athdháileadh spáis bóthair le haghaidh taistil inbhuanaithe le lánaí rothaíochta leithscartha curtha leis idir Timpealláin Quinn's Cross agus rochtain timpealláin go Ard Aulin;
 • Láithreacha éagsúla – Feabhsuithe ar chosáin agus trasrianta coisithe breise ag láithreacha éagsúla trasna an Chaisleáin Nua , an Cheapach Mhór-Cill Mocheallóg agus Áth Dara-Ráth Caola. 

Ina theannta sin, tá feabhsúcháin á ndéanamh ar an mbonneagar coisithe agus rothaíochta i Lár na Cathrach mar chuid de Thionscadal Athbheochana Shráid Uí Chonaill. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi sin anseo.

An Foireann

Beidh Foireann Taistil Gníomhach Luimnigh lonnaithe in oifigí nua-athchóirithe i dTeach na Bearú i lár chathair Luimnigh. Foireann ildisciplíneach a bheidh ann ina mbeidh ailtirí, pleanálaithe, innealtóirí, teicneoirí agus foireann riaracháin. Cruthaíodh trí phost nua is fiche chun an plean uaillmhianach seo a sheachadadh dár gcathair agus dár gcontae.

Conas a nascann Taisteal Gníomhach le Taisteal Níos Cliste Luimnigh?

Tógfaidh Taisteal Gníomhach Luimnigh ar rath Thaisteal Níos Cliste Luimnigh, tionscnamh a bhí ar siúl idir 2012 agus 2016.

This service is provided by

Active Travel

Phone +353 61 556000