• Beartas um Dháileadh Málaí Gainimh

  I gcás mórtheagmhais tuilte, is gnách go n-ullmhaíonn Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh málaí gainimh le húsáid mar fhreagra ar thuilte. Úsáideann an Chomhairle formhór na málaí gainimh seo go díreach dá cuid oibre freagartha féin.
 • Freagra Tuilte

  I gcás tuilte suntasacha i gcathair nó i gcontae Luimnigh, cuirfidh Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh a Plean um Bainistíocht ar Mhóréigeandáil i bhfeidhm.
 • Oibríocht Draenála Abhann

  Uiscebhealaí / Ballaí Cé / Bruacha Abhann - Tá oibreacha feabhsúcháin déanta chun an baol tuilte a íoslaghdú i roinnt ceantar.
 • Tacaíochtaí Leasa agus Cóiríochta

  Mar fhreagra ar na heachtraí tuilte leanúnacha, tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh ag obair go dlúth leis an Roinn Coimirce Sóisialaí agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun a chinntiú go bhfuil tacaíocht á tabhairt do theaghlaigh a bhfuil cúnamh de dhíth orthu in am atá an-deaca
 • Uimhir Ghutháin Éigeandála Tacaíochta Tuilte

  Tacaíocht Tuilte Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh Fón éigeandála i rith an lae: +353 61 556000 | Fón éigeandála lasmuigh d’uaireanta oibre: +353 61 417833.
 • Umair Sheipteacha - Cad atá le déanamh tar éis tuilte

  Comhairle ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le humair mhúnlaigh le linn tuilte.