Straitéis Bonneagair Gorm agus Glas Cathrach Luimnigh agus a Cheantar Máguaird

Tá an Straitéis Bonneagair Gorm agus Glas Cathrach  Luimnigh agus a Cheantar Máguaird tar éis a bheith ullmhaite chun chur agus cabhrú  leis  an bhfís uaillmhianach do Luimneach a chur i gcrích, mar atá leagtha amach  sa Phlean Forbartha  Cathrach agus Contae Luimnigh, a ghlacadh le deanaí, chun  ‘Limistéar Cathrach Ghlas ar Inbhear na Sionainne, atá nasctha trí mhéan na ndaoine agus áiteanna’ a chruthú.

Is í an aidhm atá ann ná  eolas agus treoiriú a thabhairt don phleanáíl agus bainistiú spásanna gorma agus glasa i gCathair Luimnigh agus a Cheantar Máguaird, agus  aibhneacha, páirceanna agus spásanna glasa oscailte san áireamh, chun chabhair leis an ngríosadh chun aistriú go sochaí ísealcharbóin atá seasmhach ó thaobh na haeráide dhe.

Limerick City and Environs Green and Blue Infrastructure Strategy

Is éard an Bhonneagar Gorm agus Glas (BGG) ná gréasán de spásanna agus dorchlanna i gceantar, atá nádurtha nó páirt-nadúrtha, agus atá  ilfheidhmeach.

Tá ról lárnach ag BGG i dtaobh dul i ngleic leis an athrú aeráide (m.sh.: uisce dromchla agus tuilte a bhainistiú, gáis ceaptha teasa a chur i dtaisce,  gnáthóga fiadhúlra a sholátharú), agus ag an am chéanna ag soláthrú réímse leathan tairibhe agus tacaíochta don:

  • Sochaí: Sláinte agus folláine a fheabhsú; caigdhéain aer agus torainn a fheabhsú, ag cruthú súiomhanna tarraingteacha agus ionchuimsitheacha inar bhféídir conaí, ag cur le aontacht phobail agus sochaí.
  • Bithéagsúlacht: an dúlra a shníomh tríd na  sráid-dreacha:    éilimh atá ag iomaíocht le chéíle a chothromú:  an eileamh  áineasa agus an ghá chun gnéíthe den bhithéagsúlacht a choiméad sa chathair agus í ag fás.

Le haghaidh fiosruithe, déan teagmháil, le do thoil, leis an Stiúrthóireacht Pleanála, Comhshaoil agus Comhfhorbairt Áite ag 061 556000.