Waterways Ireland Public Notice

Public Consultation on the Draft Tourism Masterplan for the Shannon 2020-2030 and associated Environmental Report/An Dréacht den Mháistirphlean Turasóireachta don tSionainn 2020-2030 agus Tuarascáil Chomhshaoil.

Pursuant to Article 13 of SI No. 435/2004 - European Communities (Environmental Assessment of Certain Plans and Programmes) Regulations 2004, notice is hereby given by Waterways Ireland, that the Draft Tourism Masterplan for the Shannon 2020-2030 and associated an Environmental Report and an Appropriate Assessment pursuant to Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC will be on public display from Wednesday 4th March 2020 to 4pm on Wednesday 22nd April 2020, inclusive.

Click here to view the Public Consultation Notice, the Documents and make your submission

The documents are available also for inspection at the following locations and stated times:

Limerick City and County Council, Merchant’s Quay, Limerick V94 EH90 - Monday to Friday, 9am - 5pm

For further information contact corporate@waterwaysireland.org

De bhun Airteagal 13 de IR Uimh. 435/2004 - Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe agus ar Chláir Áirithe) 2004, tugann Uiscebhealaí Éireann fógra leis seo, go mbeidh an Dréacht den Mháistirphlean Turasóireachta don tSionainn 2020-2030 agus Tuarascáil Chomhshaoil agus Measúnacht Chuí Chomhshaoil de bhun Airteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga 92/43/CEE ar taispeáint go poiblí ó Dé Céadaoin 4 Márta 2020 go dtí 4pm Dé Céadaoin 22 Aibreán 2020, na dátaí sin san áireamh.

Tá Dréacht-Mháistirphlean Turasóireachta don tSionainn 2020-2030 agus an Tuarascáil a ghabhann léi ar fáil ar thairseach comhairliúcháin ar líne Uiscebhealaí Éireann ag https://www.waterwaysireland.org/about-us/public-consultations

Beidh na doiciméid ar fáil ag na háiteanna seo a leanas ag na hamanna a shonraítear:

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Cé na gCeannaithe, Luimneach V94 EH90 - Luan go hAoine, 9am - 5pm

See More