Limerick City and County Council Register of Electors 2021/2022

Notice is hereby given that the Register of Electors for the City and County of Limerick for the year 2021/2022 was published on the 1st February 2021. The 2021/2022 Live Register of Electors may be inspected at the following locations: Post Offices, Garda Stations, Health Centres, Libraries, Courthouses, Limerick City and County Council Offices at Dooradoyle and Merchant’s Quay and Municipal District Offices at Kilmallock, Rathkeale and Newcastle West, at any time during normal office hours once buildings are re-opened under Covid 19 restrictions.

Please note: Due to the United Kingdom leaving the European Union on the 1st January 2021, British Citizens will not be entitled to vote in European Elections in the future.

You can also check if you are on the Live Register at www.checktheregister.ie

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh

Clár na dToghthóirí 2021/2022

Tugtar fógra leis seo gur foilsíodh Clár na dToghthóirí do Chathair agus Contae Luimnigh don bhliain 2021/2022 an 1 Feabhra 2021. Is féidir Clár Beo na dToghthóirí 2021/2022 a iniúchadh ag na háiteanna seo a leanas:   Oifigí Poist, Stáisiúin an Gharda Síochána, Ionaid Sláinte, Leabharlanna, Tithe Cúirte, Oifigí Chomhairle Cathrach agus Contae Luimnigh i dTuar an Daill agus ar Ché na gCeannaithe, agus Oifigí Ceantair Bhardasaigh i gCill Mocheallóg, Ráth Caola agus An Caisleán Nua, ag aon tráth le linn gnáthuaireanta oifige nuair a osclófar foirgnimh arís i gcomhréir le srianta Covid-19.

Tabhair do d'aire: Mar gheall ar imeacht na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach an 1 Eanáir 2021, ní bheidh Saoránaigh na Breataine i dteideal vóta a chaitheamh i dToghcháin Eorpacha amach anseo.

Is féidir leat seiceáil cibé acu an bhfuil tú ar an mBeochlár nó nach bhfuil ar www.checktheregister.ie

See More