Draft Road Traffic Special Speed Limit Bye-Laws 2022

Limerick City and County Council has, in exercise of its powers under Section 9 of the Road Traffic Act, 2004 (no.44 of 2004); as amended by Section 86 of the Road Traffic Act 2010 and having consulted with An Garda Siochána, hereby gives notice of its intention to make Speed Limit Bye-Laws in respect of the area comprising the administrative area of the County of Limerick.

Following on from a number of Speed Limit Appeals as per the Department of Transport Speed Limits Appeals Procedure the purpose of these Bye-Laws is to provide adjustments for speed limits at the following locations:

  1. Ferrybridge
  2. Ballybrown
  3. Feenagh

A copy of the draft Bye-Laws and Drawings will be available online for inspection from Wednesday 23rd November 2022 up to and including the Tuesday 3rd January 2023 at the following locations during the times and dates indicated

Submissions or representations may be made in writing to the Senior Engineer, Roads, Traffic and Cleansing, Limerick City & County Council, Dooradoyle Road, Dooradoyle, Limerick, by email to speedlimitsreview@limerick.ie or online at https://mypoint.limerick.ie not later than 4.00pm Tuesday 3rd January 2023.

 

DRÉACHT-FHODHLÍTHE UM THEORAINN SPEISIALTA LUAIS THRÁCHTA BÓTHAIR, 2022

Tá Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, i bhfeidhmiú a cumhachtaí faoi Alt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 (uimh. 44 de 2004); arna leasú le hAlt 86 den Acht um Thrácht ar Bhóithre 2010 agus tar éis dul i gcomhairle leis an nGarda Síochána, ag fógairt leis seo go bhfuil sé i gceist Fodhlíthe Luasteorainneacha a chur i bhfeidhm maidir le limistéar riaracháin Chontae Luimnigh. Tar éis gur déanadh roinnt AchomharcLuasteorainneacha de réir gnáthnós imeachta Achomharc Luasteorainneacha na Roinne Iompair is é cuspóir na bhFodhlíthe seo ná athraithe a dhéanamh ar na luasteorainneacha ag na láithreacha seo a leanas:

  1. Droichead an Chalaidh/Ferrybridge
  2. Baile an Bhrúnaigh
  3. Fíonach

Beidh cóip de na dréacht-Fodhlíthe agus Líníochtaí ar fáil ar líne lena iniúchadh ón gCéadaoin 23ú Samhain 2022 go dtí an Mháirt 3ú Eanáir 2023 ag na láithreacha seo a leanas le linn na n-amanna agus na dátaí a shonraítear.

Is féidir aighneachtaí nó uiríll a dhéanamh i scríbhinn chuig an Innealtóir Sinsearach, Bóithre, Trácht agus Glantachán, Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh, Dooradoyle Road, Tuar an Daill, Luimneach, trí ríomhphost chuig speedlimitsreview@limerick.ie nó ar line ag https://mypoint.limerick.ie roimhe 4.00in Dé Máirt 3ú Eanáir 2023.

See More