Commercial Minor Building Works Frameworks Public Service Bodies/Creata Um Mionoibreach Tógála Tráchtála Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) has published a Framework for Public Service Bodies to procure Commercial Minor Building Works / Foilseoidh Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil Chreat nua do Chomhlachtaí Seirbhíse Poiblí chun Mionoibreacha Tógála Trachtála a sholáthar.

The LGOPC will carry out a competition to appoint Contractors to the Framework. Public Service Bodies will then run competitions with the Contractors in their area to procure MINOR BUILDING WORKS.

To access the Framework documentation, please ensure you register on the Office of Government Procurement website www.etenders.gov.ie.

Should you wish to find out more about the Framework, please contact the LGOPC Helpdesk at 076 1064020 or by email at eproc@kerrycoco.ie.

Name of Framework

Publishing

Date

Closing

Date

Publishing Website

 

Appointment to a Multi-party Framework Agreement for Minor Building Works - COMMERCIAL

Public Service Bodies

 

15.00

29th August 2019

 

15.00

1st November 2019

 

www.etenders.gov.ie

Tionscnóidh an tIonad comórtas chun Conraitheoirí a cheapadh don Chreat. Tionscnóidh Comlachtaí Seirbhíse Poiblí comórtais ansin leis na Conraitheoirí ina gceantair chun MIONOIBREACHA TÓGÁLA a sholáthar.

Chun teacht ar dhoiciméadacht an Chreata, déan deimhin de go gcláraíonn tú ar shuíomh gréasáin na hOifige um Sholáthar Rialtais www.etenders.gov.ie.

Má theastaíonn uait a thuilleadh a fháil amach mar gheall ar an Chreat seo, déan teagmháil le Deasc Chabhrach Ionad Soláthair Oibriúcháin an Rialtais Áitiúil ag 076 1064020 nó cuir ríomhphost go eproc@kerrycoco.ie.

Ainm an Chreata

Dáta Foilsiúcháin

Dáta Deiridh

Suíomh Gréasáin Foilsiúcháin

 

Ceapachán ar Chreat-chomhaontú Ilpháirtí le haghaidh Mionoibreacha Tógála - TRÁCHTÁLA

Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí

 

15.00

29ú de Mhí Lúnasa

 

15.00

1ú de Mhí na Samhna

 

www.etenders.gov.ie

See More